Disclaimer

Co-Pay BV
Co-Pay BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57231656.

Websites
Deze disclaimer is van toepassing op de informatie op de websites:
www.co-pay.nl
www.co-paybouw.nl
www.controlledpayment.nl

Aansprakelijkheid
De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: "Informatie") zijn continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Co-Pay BV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Co-Pay BV enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van Co-Pay BV.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Co-Pay BV kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Co-Pay BV en overige leveranciers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Co-Pay BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Co-Pay BV zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Co-Pay BV. Co-Pay BV is niet aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de Co-Pay BV websites.
Co-Pay BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Co-Pay BV.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Co-Pay BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan Co-Pay BV of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Co-Pay BV. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Co-Pay BV.

Gegevensbescherming
Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Co-Pay Gegevensbescherming reglement. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt Co-Pay BV uw privacy door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Co-Pay BV heeft het recht (de inhoud van) deze disclaimer eenzijdig te wijzigen. Deze disclaimer kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de Co-Pay BV websites om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht aan deze disclaimer. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Indien u gebruik maakt van de Co-Pay BV websites dan gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.