Privacyverklaring

Co-Pay BV is de beheerder van de websites www.co-pay.nl, www.co-paybouw.nl en www.controlledpayment.nl.
 
Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Hieronder is het volgende uiteengezet:
 
Verstrekken persoonsgegevens
In principe hoeft u zich niet te registreren bij Co-Pay BV als u een bezoek brengt aan onze websites. Indien u van onze dienst gebruik wenst te maken, zoals het aanmaken van een transactie of het aanvragen van informatie, dient u zich wel bij Co-Pay BV te registreren. Co-Pay BV kan in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.
 
Verwerking persoonsgegevens door Co-Pay BV
 
Aanmaken Transactie
Bij het aanmaken van een transactie wordt u gevraagd de volgende gegevens te verstrekken.
 
Gegevens aanmelder
Zakelijk of particulier*
Kamer van Koophandelnummer*
Bedrijfsnaam*
Bankrekeningnummer*
Naam van rekeningnummer*
Voornaam contactpersoon*
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon*
Geslacht*
Telefoon contactpersoon*
Email adres contactpersoon*
Bevestiging email adres contactpersoon*
Woon-/Vestigingsadres rekeninghouder
        Postcode & Huisnummer*
        Straatnaam en Plaats
Postadres rekeninghouder
        Postcode & Huisnummer*
        Straatnaam en Plaats
 
Gegevens begunstigde
Zakelijk of particulier*
Kamer van Koophandelnummer*
Bedrijfsnaam*
Naam ontvanger*
Bankrekeningnummer*
Plaats rekeninghouder*
Voornaam contactpersoon*
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon*
Geslacht*
Telefoon contactpersoon*
Email adres contactpersoon*
Bevestiging email adres contactpersoon*
Kenmerk van de transactie bekend bij verkoper
 
Contactformulier / klachtenformulier
Bij het invullen van het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken:
Voornaam*
Achternaam*
Emailadres*
Telefoonnummer
 
Bel mij terug formulier
Bij het invullen van het bel mij terug formulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken:
Voornaam*
Achternaam*
Emailadres*
Telefoonnummer*
 
Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk ("*").
 
Aangezien Co-Pay BV in zekere zin betrouwbaarheid verkoopt zal Co-Pay BV nooit gegevens verstrekken aan derden voor marketing doeleinden, anders dan overheidsinstellingen voor het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Dit is dan ook expliciet in de algemene voorwaarden opgenomen.
 
Co-Pay BV heeft deze gegevens nodig teneinde de dienst te kunnen verlenen. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Co-Pay BV deze heeft verkregen.
 
Marketingdoeleinden
Indien u via onze websites gebruikmaakt van op of via deze websites aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Co-Pay BV, kan Co-Pay BV u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Co-Pay BV die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Co-Pay BV te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@co-pay.nl.
 
Beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens
Co-Pay BV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Co-Pay BV spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Co-Pay BV.
 
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:
  • Deze gegevens aanvullen
  • Deze gegevens verbeteren
  • Deze gegevens laten verwijderen
indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Informatie wordt na de wettelijke bewaartermijn vernietigd door een gerenommeerde instelling. Bewijs van vernietiging wordt vervolgens nog 5 jaar bewaard.

Co-Pay BV behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.